AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Zakończenie projektu
Wraz z końcem września kończy się realizacja projektu Eko-gminy.pl
2015-09-28
17 celów zrównoważonego rozwoju

Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Nowym Jorku została przyjęta Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

2015-09-25
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

Ministerstwo Środowiska opracowało "Podręcznik adaptacji dla miast". Dokument zawiera wytyczne do opracowania miejskich planów adaptacji.

2015-09-24
Konkursy ekologiczne dla miast
Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) & Europejski Zielony Liść (Green Leaf) to wa konkursy ekologiczne dla europejskich miast.
2015-09-22
Gmina Ekoinnowacji - laureaci nagrodzeni!
22 września 2015 r. w Senacie RP odbyła się uroczysta konferencja Fundacji Promocji Gmin Polskich i Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.
2015-09-18
Wytyczne dla programów ochrony środowiska

Ministerstwo środowiska opublikowało Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

2015-09-16
Tydzień zrównoważonego transportu 16-22 września

Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców.

2015-09-15
Zakończyła się II edycja szkoleń Ekoinnowacje w Gminie
Wraz z wrześniową sesją testów zakończyła się druga edycja e-szkoleń "Ekoinnowacje w Gminie".
2015-09-11
Ustawa krajobrazowa wchodzi w życie

Ustawa ma pomóc samorządom w uporządkowaniu m. in. obecności reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwolić zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu.

2015-09-10
Przepisy antysmogowe coraz bliżej

Znowelizowane przepisy ochrony środowiska umożliwią władzom samorządowym wprowadzanie ograniczeń w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw.

REGULAMIN SZKOLEŃ
Regulamin szkoleń e-learningowych


1. Ogólne zasady szkoleń on-line


1.1. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie i przeznaczone są dla pracowników jednostek administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

1.2. Szkolenia prowadzone są
w postaci dwóch edycji, odbywających się w okresie:

Edycja I: październik 2013 r. - wrzesień 2014 r.

Edycja II: październik 2014 - wrzesień 2015 r.


1.3. Do szkoleń można przystąpić w dowolnym momencie trwania edycji, a warunkiem zaliczenia szkoleń jest zaliczenie kompletu testów w ramach minimum pięciu spośród siedmiu bloków tematycznych.

1.4. Szkolenia składają się łącznie z 32 modułów tematycznych
oraz 8-miu modułów fakultatywnych, podzielonych na 7 bloków:

Blok I "Ekoinnowacyjność w gminie": 6 modułów tematycznych;

Blok II "Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym": 10 modułów tematycznych (w tym 5 fakultatywnych);

Blok III "Ekoinnowacje w kształtowaniu zieleni i przestrzeni": 4 moduły tematyczne;

Blok IV "Ekoinnowacje w infrastrukturze drogowej": 3 moduły tematyczne;

Blok V "Ekoinnowacje w lokalnej polityce i gospodarce energetycznej": 4 moduły tematyczne;

Blok VI "Ekoinnowacje w gospodarce odpadami komunalnymi": 8 modułów tematycznych (w tym 3 fakultatywne);

Blok VII "Ekoinnowacje w zamówieniach publicznych": 5 modułów tematycznych.

1.5. Każdy moduł tematyczny składa się z czterech elementów: wykładu tekstowego, prezentacji szkoleniowej, opcji pytań i odpowiedzi oraz testu online, dostępnych w ramach comiesięcznych sesji szkoleniowych.

1.6. Szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowych, tematycznych platform e-learningowych działających pod adresami internetowymi:

www.ekorozowj.ews21.pl (platforma centralna - poświęcona innowacyjności ekologicznej w poszczególnych obszarach gospodarki i polityki samorządowej): Bloki I, II, III, IV;

www.zielona-energia.ews21.pl (platforma poświęcona ekoinnowacjom w lokalnej gospodarce i polityce energetycznej): Blok V;

www.odpady.ews21.pl (platforma poświęcona ekoinnowacjom w gospodarce odpadami komunalnymi): Blok VI;

www.zielone-zamowienia.ews21.pl (platforma poświęcona uwzględnianiu aspektów ekologicznych i ekoinnowacyjnych w zamówieniach publicznych): Blok VII.

1.7. W szkoleniach może uczestniczyć osoba zarejestrowana, podająca swoje dane w momencie rejestracji na platformie centralnej www.ekorozowj.ews21.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

1.8. Do każdego modułu (wykładu) przypisany jest test sprawdzający wiedzę, do wypełniania i zaliczania on-line. Wszystkie pytania są punktowane, a uzyskana liczba punktów w każdym teście decyduje o zaliczeniu testu.

1.9. Wykładom towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone są w bazie on-line do wglądu uczestników. Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych ekspertów, będących do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń on-line.

1.10. Aktualne informacje o uruchamianych modułach szkoleniowych, terminach czatów i testów podawane są na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany w momencie rejestracji adres e-mail.

1.11. Przystępowanie do szkoleń możliwe jest w całym okresie ich trwania, a warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w wykładach i prezentacjach oraz zaliczenie wszystkich wymaganych testów.

1.12. Absolwenci szkoleń otrzymają imienne, drukowane certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, z podpisami ekspertów.

1.13. Szkolenia organizowane są przez Fundację Promocji Gmin Polskich nieodpłatnie w ramach projektu edukacyjnego "Eko-gminy.pl Kampania informacyjno-edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej" dofinansowanego ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.14. Administratorem szkoleń jest Fundacja Promocji Gmin Polskich – komórka edukacyjna Europejska Wszechnica Samorządowa (EWS), z siedzibą w Warszawie, ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa.

1.15. Strona internetowa kampanii działa pod adresem www.eko-gminy.pl2. Rejestracja

2.1. Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Do szkoleń mogą przystępować wyłącznie pracownicy jednostek administracji publicznej.

2.2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej niniejszej platformy internetowej (w lewym górnym rogu). Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w każdej z comiesięcznych sesji szkoleniowych w ramach dwóch edycji szkoleń, w całym okresie ich trwania.

2.3. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość). Dane te, wpisywane jednorazowo i bez możliwości ich późniejszej edycji, użytkowane są wyłącznie na potrzeby prowadzenia szkoleń, w szczegóności w sytuacji potrzeby kontaktu z uczestnikiem oraz wysyłki zaświadczeń (crtyfikatów) ukończenia szkoleń. 

2.4. Po zarejestrowaniu można przystąpić do szkoleń on-line, poprzez załogowanie się na platformie i korzystanie z dostępnych materiałów i możliwości (wykłady, prezentacje, pytania i odpowiedzi, testy on-line).


2.5. Terminarz szkoleń podany jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA. Informacje o szkoleniach, czatach i testach są również podawane w komunikatach elektronicznych rozsyłanych do uczestników szkoleń.


3. Sesje i moduły szkoleniowe

3.1. Głównym elementem szkoleń są moduły tematyczne, składające się czterech elementów: a)  wykładu tekstowego (bazowego), b) prezentacji szkoleniowej, c) opcji pytań i odpowiedzi oraz d)  testu online, dostępnych online w ramach comiesięcznych sesji szkoleniowych w menu głownym.

3.2. Prezentacje szkoleniowe są dostępne w formie wizualnej (PDF) oraz audio - z narracją przypisaną do poszczególnych slajdów, w formacie ppt lub pptx i zamieszczane do pobrania przez uczestników szkoleń.

3.3. Moduły tematyczne pogrupowane są w ramach siedmiu bloków tematycznych, wymienionych w punkcie 1.4 regulaminu.


3.4. Ramowa tematyka modułów w ramach poszczególnych bloków podana jest w zakładce PROGRAM.

3.5. Oprócz wykładów bazowych dostępne są rówież wykłady fakultatywne (nieobowiązkowe). Do wykładów tych nie są przypisane testy. Nie należy do nich również zadawać pytań, gdyż nie są one serwisowane merytorycznie. Pytania dotyczace tematyki tych wykładów można zadać w ramach innych, zbliżonych tematycznie, modułów szkoleniowych.

3.6. Aby przystąpić do sesji szkoleniowej należy po zalogowaniu się na platformie szkoleniowej kliknąć w aktualną kolorową ramkę danego bloku tematycznego.

3.7. Informacja o terminach sesji testowych zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w ramach comiesięcznych sesji szkoleniowych
oraz w komunikatach elektronicznych emitowanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na podany w momencie rejestracji adres e-mail.

3.8. Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) jest możliwy przez cały okres trwania edycji szkoleń.

3.9. Do zaliczenia szkoleń w ramach edycji wymagane jest zaliczenie minimum pięciu kompletów testów w ramach wybranych bloków tematycznych (minimum pięć) w czasie trwania edycji szkoleń. 


4. Baza pytań i odpowiedzi

4.1. W szkoleniach on-line do każdego modułu tematycznego zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania pytań autorowi/autorce wykładu - ekspertom.

4.2. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników na dole każdego wykładu tematycznego.

4.3. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń.

4.4. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w indywidualnej zakładce TWOJA STRONA, ktróa jest dostępna po zalogowaniu się na platformie.


5. Testy egzaminujące


5.1 Testy egzaminacyjne do zaliczania w formule online przypisane są, po jednym, do każdego wykładu tematycznego w ramach poszczególnych bloków tematycznych.


5.2. Zadaniem testów jest sprawdzanie stanu wiedzy uczestnika na temat określony w danym module (wykładzie) szkoleniowym.

5.3. Poszczególne testy składają się z 10-ciu pytań, punktowanych po 3 punkty każd pytanie oraz z pięciu opcjonalnych odpowiedzi do każdego pytania, w tym jednej prawdziwej, którą nalezy zaznaczyć w momencie rozwiązywania testu online.

5.4. Maksymalny czas udzialenia odpowiedzi na każde pytanie testowe wynosi 3 minuty (180 sekund), łącznie maksymalnie 30 minut na każdy test.

5.5. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z danego testu to 30 punktów.

5.6. Minimalna liczba punktów warunkująca zaliczenie każdego testu to 24 punkty.

5.7. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 80% przyjętej punktacji w danym teście.

5.8. Podchodzenie do testów możliwe jest w ramach comiesięcznych sesji testowych przez cały okres trwania szkoleń.

5.9. Każda sesja testowa trwa przez okres siedmiu dni, a organizowane są one cyklicznie, zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

5.10 Absolwentem szkoleń, uprawniającym do otrzymania imiennego certyfikatu ich ukończenia, może zostać wyłącznie osoba, która ukonczyła komplet testów w ramach minimum pięciu spośród siedmiu dostepnych w ramach szkoleń bloków tematycznych.

5.11. Absolwenci testów uzyskają imienne zaświadczenia ukończenia szkoleń, wysyłane na adresy pocztowe wskazywane w momencie rejestracji. Pod koniec edycji szkoleń, kiedy przygotowywane są certyfikaty, istnieje możliwość zmiany adresu wysyłki.

5.12. Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA.

5.13. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w komunikatach elektronicznych EWS rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany w momencie rejestracji adres e-mail.


6. Co otrzymują uczestnicy szkoleń?

Uczestnicy szkoleń otrzymują:
  • dostęp do treści wykładów tematycznych w formie tekstowej, jak również prezentacji ppt z narracją lektorską.
  • możliwość zadawania pytań ekspertom i prowadzenia konsultacji za pośrednictwem platformy e-learningowej w okresie trwania szkoleń.
  • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystępowanie do cyklicznie organizowanych sprawdzianów testowych (testów).
  • komunikaty informacyjne e-mail na tematy organizacyjne szkoleń oraz zagadneinia merytoryczne.
  • Biuletyny elektroniczne "Eko-Gmina".
  • Poradnik "Vademecum ekoinnowacji w gminie" (na życzenie, pod koniec trwania szkoleń).
  • możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w konferencji tematycznej, organizowanej pod koniec szkoleń.
  • drukowane, imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, wysyłane pod koniec trwania szkoleń na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

7. Zakładka "Twoja Strona"


Zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość stałego wglądu do informacji o zaliczonych lub nie zaliczonych testach oraz uzyskanych punktacjach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach. Zakładka TWOJA STRONA dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej.

8. Polityka prywatności i cookies

Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych uczestników naszych szkoleń. Dane personalne mogą być przekazane jedynie do wglądu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serwis platformy wykorzystuje m. in. pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług platformy e-learningowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.